Възможности на хомеопатията за профилактика и лечение на бронхита при деца от 0 до 3 години *

 
* Лекция, изнесена на Годишната среща на българските педиатри в Созопол през юли 2002 година
 
По литературни данни, приблизително 15% от децата боледуват от бронхт поне веднъж през първите 2 години от живота си.

Заболяването се среща по-често през зимните месеци и ранна пролет, когато е и пикът на заболяване измежду децата. Макар че прогнозта е много добра, при по-тежко протичане се налага хоспитализация на децата и провеждане на интензивно лечение.

При нашето изследване ние си поставихме за цел да отговорим на следните въпроси:

Има ли хомеопатичното лечение превантивна роля по отношение честотата на бронхит?
   За сравнение, за периода от 1998 до 2000 г. разгледахме практиката на двама лекари - единият хомеопат, другият практикуващ конвенционално лечение без приложение на хомеопатия.

   Двете практики бяха подбрани в един и същи град, за да се изключи влиянието на други фактори на околната среда върху риска от развитие на бронхиолит. Социалният и семеен статус на децата в двете групи беше приблизително еднакъв.

   Източник за данните бяха амбулаторният журнал и личните амбулаторни карти на децата. Бяха отчетени единствено първичните прегледи, тъй като в реалната клинична практика поставянето на нова диагноза на едно и също дете се отбелязва в регистрите като първичен преглед.

   През 1999 година бе вече въведена макар и в недостатъчно съвършена форма системата на личен лекар, тъй че реално по-голямата част от децата посещаваха своя личен лекар. Смяна на лекаря се налагаше при спешност и по време на дежурство в звено за неотложна помощ.

   Като се има предвид, че е бронхитът и бронхиолитът в при децата до 3 години протичат практически с една и съща картина и диагноза "Бронхиолит" се поставя на практика при тежко протичане, налагащо хоспитализация, обединихме в една група диагнозите: бронхиолит, спастичен бронхит, бронхит и бронхит с обструктивен синдром.

   Първоначалната хипотеза бе, че не би трябвало да има разлика в честотата на бронхиолита независимо от начина на лечение.

   Това може да се очаква поради факта, че децата са от един и същ район, разположени в две съседни практики, епидемиологичните фактори са едни и същи и екологичната обстановка е еднаква за двете групи.

   В амбулаторията на лекаря-хомеопат за период от 2 години бяха отчетени 925 първични прегледа на деца от 0 до 3 години по повод остър катар на горните дихателни пътища (ринит, ринофарингит, фарингит, фаринготрахеит, тонзилофарингит, остра вирусна инфекция). Тези деца са лекувани системно и изключително с хомеопатични медикаменти. При тях не се използват локално действащи антиконгестанти за лечение на хрема, не се използват антипиретици, и практически не се използват антибиотици.

   В амбулаторията на неговия колега за същия период бяха отчетени 928 първични прегледа на деца от 0 до 3 години по повод остър катар на горните дихателни пътища (ринит, ринофарингит, фарингит, фаринготрахеит, тонзилофарингит, остра вирусна инфекция.) Това са деца, чиито родители са предпочели конвенционалното лечение, което включва използването на локално действащи деконгестанти при хрема, редовната употреба на антипиретици и значително по-честата употреба на антибиотици. В България употребата на антибиотик при ринофарингит, фарингит и тонзилофарингит с фебрилитет е по-скоро правило отколкото изключение.

   Не съществува статистически значима разлика между двете амбулатории по отношение на честотата на първичните прегледи.


   

   1. Брой прегледи в практиката на лекар-хомеопат
   2. Брой прегледи в практиката на лекар-алопат
  1. В списъка на първичните прегледи на лекаря-хомеопат бяха отбелязани 91 деца (10%) които са развили бронхиолит.
  2. При лекуваните с конвенционално лечение деца се установи, че 162 деца (17%) са развили бронхит, или бронхиолит.
   1. Брой регистрирани деца с бронхит в практиката на лекаря-хомеопат, спрямо броя деца с остра респираторна инфекция
   2. Брой регистрирани деца с бронхит в практиката на обикновения педиатър, спрямо броя деца с обща респираторна инфекция
   1. Брой деца, регистрирани с бронхит в практиката на педиатър-хомеопат
   2. Брой деца, регистрирани с бронхит в практиката на педиатър-алопат

   В процентно съотношение спрямо общия брой прегледани, при лекаря-хомеопат се установява честота на бронхита и бронхиолита 10%.


   Процент на децата с бронхит и бронхиолит от общия брой прегледи на пациенти с остра респираторна инфекция на горните дихателни пътища
В процентно съотношение, при лекаря, който не практикува хомеопатия се установява 17% честота на бронхита от общия брой прегледи по повод остър катар на горните дихателни пътища.


P<0.001

Тъй като всички останали фактори, с изключение избраната система за лечение и профилактика са еднакви, може да се приеме че:
 

Системното приложение на хомеопатично лечение при инфекции на горните дихателни пътища намалява риска от развитие на бронхит и бронхиолит при децата от 0 до 3 години
 
При по-нататъшен анализ на случаите с бронхиолит и бронхит в групата на децата на лекаря-хомеопат бяха установени няколко интересни факта:

1. От всичките 91 регистрирани случая на бронхит и бронхиолит 74 деца са прегледани по един единствен път, случайно, най-често по време на дежурство в звено за неотложна помощ. Това са деца, които никога преди това не са получавали хомеопатично лечение, т.е. били са лекувани с конвенционални лекарствени средства по повод острите инфекции на горните дихателни пътища.

2. Измежду децата ,които редовно и системно получават хомеопатично лечение по повод остри инфекции на горните дихателни пътища и са от практиката на лекаря-хомеопат само 17 са развили бронхит1. Брой на децата, които не са получавали хомеопатично лечение преди първата си консултация с лекар-хомеопат и са развили бронхит, регистриран в практиката на лекар-хомеопат
2. Брой на децата ,които са получавали хомеопатично лечение преди първата си консултация с лекар-хомеопат и са развили бронхит, отчетен в практиката на лекар-хомеопат
Тъй като има деца, попаднали за пръв път при лекар-хомеопат с остра инфекция на горните дихателни пътища, ние преброихме прегледите на деца, регистрирани в практиката на лекаря-хомеопат, които представляват част от общия брой преглед. От всички 925 първични прегледа, 576 са на деца, регистрирани като пациенти на лекаря-хомеопат, т.е. деца системно лекувани с хомеопатични медикаменти.

При това положение, ако се направи повторен анализ на структурата на заболеваемостта в практиката на лекаря хомеопат, като се анализират само децата, които системно приемат хомеопатични медикаменти за остри респираторни инфекции се установява, че са регистрирани 17 случая (3%) на бронхит от 576 първични прегледи по повод остри респираторни инфекции

1 Процент на децата с остра респираторна инфекция на горните дихателни пътища системно лекувани с хомеопатични медикаменти
2 Процент на децата с бронхит (бронхиолит) системно лекувани с хомеопатични медикаменти

Подобен анализ не бе направен за практиката на колегата-нехомеопат, поради технически затруднения, но според нас това не е наложително, защото дали конвенционалното лечение ще бъде приложено от един или друг лекар няма особено значение - както медикаментите, така и схемите на лечение са добре известни и се прилагат от всички.

Ако се коригират по този начин данните, резултатът е, че само 3% от децата, които системно се лекуват с хомеопатично лечение боледуват от бронхит и бронхиолит. Сравнено със 17%, отчетени в практиката на лекар-нехомеопат (процент, който между другото съответства на литературните данни за честотата на бронхиолита при деца до 3 години [Nelson essentials of pediatrics, W.B. Saunders Company, 1994]), това е едно значително намаление на заболеваемостта, което означава и по-добро качество на живот за тези деца и техните родители.
 

Каква част от децата, развили бронхиолит са лекувани с хомеопатични медикаменти в практиката на лекаря-хомеопат, и каква част с конвенционално лечение с бета-миметици и(или) кортикостероиди?

От анализираната група деца с бронхиолит, лекувани в практиката на лекар-хомеопат при 74 е приложено конвенционално лечение с бета-миметици и муколитично лечение, при 10 е приложено лечение с хомеопатични медикаменти и при 7 е приложено комбинирано лечение с хомеопатични медикаменти, бета2-миметици и муколитици.

При 22 от общата група на 91 случая с бронхит и бронхиолит от децата е приложено кортикостероидно лечение на някакъв етап от протичането на заболяването. От тях, при 3 от децата системно наблюдавани от лекая хомеопат и при 19 децата, случайно прегледани от лекаря-хомеопат по повод бронхит.

В последствие и трите деца, при които бе приложен кортикостероид развиха рецидивиращи пристъпи на бронхиална обструкция. Това потвърждава литературните данни, а именно че "децата, при които бронхиолитът протича тежко, продължително, тези при които се налага хоспитализация или са склонни към последващи епизоди на свиркащо дишане, могат да изявят различни симптоми на алергия, неспецифичната чувствителност на белия им дроб е по-изразена и са по-склонни да развият астма." [Nelson]


1 Брой деца, лекувани с конвенционално лечение.
2 Брой деца, лекувани с конвенционално лечение и хомеопатични медикаменти
3 Брой деца, лекувани само с хомеопатични медикаменти.
Какви са изводите, които могат да бъдат направени въз основа на тези данни?


1. Предпочитана тактика на поведение при вече развит бронхит или бронхиолит е използването на конвенционално лечение с бета2-миметици и муколитици дори ако лечението се провежда от лекар-хомеопат. Решаващ фактор за избора на терапия е отношението на доверие между лекуващия лекар и пациента. Всички случайно попаднали деца с бронхит и бронхиолит са лекувани с конвенционално лечение.

2. Терапията с хомеопатични медикаменти не изключва употребата на конвенционални медикаменти, включително и на кортикостероиди, ако състоянието на пациента налага такава лечебна тактика.

3. Терапия само с хомеопатични медикаменти се прилага при пациенти, при които клиничната картина е типична и отговаря добре на патогенезата на определени хомеопатичени медикаменти.

 
    
    
    
    Прилаганите медикаменти при бронхиолит са Ipeca и Antimonium tartaricum, Arsenicum album, Coccus cacti и Sambucus. Те покриват основно бронхиолитите, протичащи с бронхиална хиперсекреция и кашлица. При нашия опит не установихме отчетлив ефект при приложението на хомеопатични медикаменти у пациенти, при които доминира бронхиалния спазъм и бяхме принудени да приложим бета2-миметик.
д-р Иван Енев