Харта на лекаря-хомеопат

1. Хомеопатията е терапевтичен метод, неразделна част от медицината.

2. Хомеопатията се практикува единствено и само от лекари-магистри или доктори по медицина.

3. Лекарят – хомеопат, по смисъла на чл.2, е лекар, завършил успешно двугодишен курс на обучение по хомеопатична практика и притежаващ удостоверение издадено и подписано от съответното Висше медицинско чреждение – МУ на София, Пловдив и Варна. Пациентът е в правото си да изиска удостоверението на лекаря-хомеопат, в случай ,че то не е поставено на видно място.

4. Лекарят-хомеопат е длъжен неизменно и постоянно да повишава квалификацията си , както професионалната си общомедицинска такава, така и специфичната хомеопатична, участвайки активно във формите на следдипломно обучение, утвърдени от правоимащите институции в Република България.

5. Хомеопатичният преглед представлява процес на професионално отношение със споделена отговорност между лекаря-хомеопат и пациента , включващ обстоен медицински преглед по каноните на медицинската пропедевтика, обогатен с прецизиране на индивидуалните и специфични особености на конкретния болен; поставяне на диагноза ; разработване на терапевтичен план и предписване на лечение.

6. Правото и отговорността на избор на терапевтичния метод /хомео-, алопатичен или комбиниран от двата/ принадлежи единствено и само на лекаря-хомеопат.

7. Лекарят-хомеопат е в правото и способността да назначава и изисква медико-лабораторни анализи, консултации с нужните лекари – специалисти, както и да хоспитализира пациента си, ако състоянието му изисква това.

8. Лекарят-хомеопат предписва хомеопатични медикаменти, разрешени за внос и употреба от съответните оторизирани органи в Република България. Изписването се извършва върху утвърдената рецептурна бланка срещу която се отпускат предписаните медикаменти в аптечната мрежа на  територията на Република България.

9. Българската Медицинска Хомеопатична Организация /БМХО/, в качеството си на легитимна организация на лекарите- хомеопати и асоцииран член на Българския Лекарски Съюз /БЛС/, е в правото си да сезира правоспособните органи и институции за възникнали нарушения и нередности, касаещи правоспособността , професионалната квалификация и отговорност на лекарите-хомеопати.